mandag 23. mai 2011

Ihkeva fávrro

Buorre iehket
Tjåhkkåhav sijdan ja usjudaláv..
Usjudaláv duov dáv, valla jur dálla usjudaláv balvaj birra. Gudnabalvajt.
Mån ja munnu ráddnama Josefijnna ja Sanne lip plánim ålggorijkajda mannat. Lip juo girddebilehtajt Stockholmaj rávvim boahtte mánnodagáj. Dassta la plána dåssju mannat åvtåjn girddijn juosik: Spániaj, Tyrkiaj vaj ietjá lándaj gånnå máhttep rusjkudallat!
Soajttá ij huoman sjatta. Islándan la vulkanutbrudd, ja ihkap de e girde háleda. Midja lip riek juolodis jus ep besa mannat. Gåk mij lip ávvudallam dasi! Valla vuojnnet jus bessap..
Åvddåla lav dåssju Danmárkon, Frankrijkan (Álpajn) ja Belgian. Ja diehttelis aj Svierigin, Vuonan ja Suoman årrum.
Ietján ij nav ålov dáhpáduvá. Mujna li ihkeva ållo skåvlåbargo åvddål gå vuolgáv, ja vierttiv ber barggagoahtet..

Áhttjám uddni riŋŋguj ja subtsasti såj Inger-Lisejn libá plánim diek boahtet viettjatjit muv gå skåvllå hæjttá, 10. Biehtsemánnon. Suohtas!

Mujna ælla nav ålo gåvå, valla uddni gávnniv divtav sámegielaj masjijnan majt áhttje l jårggålam lávlos “Wonderful tonight” Eric Claptonis.
Gulldala dáv, ja gæhttjala musihka siegen lávllot; 

Ihkeva fávrro  (Wonderful Tonight)

De bådij vat dat iehket
Ájádallá majt galggá gárvvunit
Muodojsis tjáppudahttá
Rájddá ietjas guhka vuoptajt
Ja de gatját
Iv la så fávrro
Ja javlav, dán iehkedin la ihkeva fávrro

Vuolgijma fæsstaj
Ja gájka munnuj gæhttjin
Dáv fávros næjtsov
Guhti muv siegen la
Ja vat mujsta gatját
Ij la så hávsske
Vásstedav de, diedon hávsskudaláv

Ilmme le munji buorre
Gå tjalmijnit gieresvuodav vuojnáv
Huoman dal ájádaláv
Jus goassak la dádjadam
Man ålov duv æhtsáv

Dal vuolggon de sijddasimme
Iv le ållu vieddje, javlav
Ja de gálggiv  tjoavddagijt
Viehket oaddátjit
Ja de tsamádav
Åvdås tjuovgav jáddiv
Gierugam, dån le ihkeva fávrro.

1 kommentar: