tirsdag 27. september 2011

Ådå vahko, ådå máhttelisvuodaDijstak,
Mánnodak lij iektu. Guhka biejvve lij, valla skåvlå maŋŋela iejvvijiv ållo oahpesulmutjijt.
Dáppen Gierunin hæhkkat máhtáv gávkalussjat. Jus mujna ij la majna/majnak? bargav ja jus lav aktu sijdan de juolodis nav ruvva sjattav. Gå lav sijdan Snåsan vaj Divtasvuonan máhtáv tjåhkkåhit ålles biejvijt, valla dánna ij dåhkki.
Nå majt uddni?
Galgav bowlitjit aktan rádnaj.
Lijma muhtema bowlimin dá lávvodagá, ja lej riek suohtas! Lidjiv vuojttemin, valla maŋemus rundan Piera baldij muv navti ahte suorgganiv ja ittjiv nagá fokuserit, så ittjiv riekta buvte kjæglojt diejvvat. Ja de maŋemussaj sån vuojtij muv badjel. Sanne Ja Sara lijga aj maŋen. Ja maŋŋela Krasta bådij. Hávsskes iehket!
Jon Isak riŋŋguj iesski. Gatjádij jus galgav fáron Divtasvuodnaj idet. Såj Anders-Kristianin galggaba idet Kárásjjågås vuoddját.
Hálijdav tjuovvot, valla iv riekta diede. Oattjov guosijt ájllegij, så iv rat diede gåktu galgav dahkat..
Ja boahtte vahko ihkap galgav Risten-muohtá (Áhkko-rávkke nuoramus oabbá) hávddádibmáj. Vuojnná dav gåktu sjaddá, valla dåbdåv at la miella áhtjev iejvvit vajku sjaddá dakkár surggos biejvve.
Na nav, galgav lunsjav båråtjit dal. Uddni le liebrrebiffa russjkis-såsajn, ja njálgge le dat!
Galgav hárjjidalátjit biebmo maŋŋela. Buorre JGehtja dáv!
Mån lijkkuv dási, ja duo nuppij lávllagijda Áivana ådå mixtape’as.

Johan-Ante vielljabielle ja suv rádna li hip-hop/rap juohkus Áivan. Muv mielas buorre ja suohtas musihkka. Gehtja sijá sijddasijdon www.aivan.org jali Youtube'an


torsdag 15. september 2011

Buorre tjaktja..


Buoris!

Skåvllå l álggám ja tjaktja le boahtám. Buorre l dánna Gierunin, valla vasstes dálkke le galla. Rássjot juohkka biejve, ja navti le læhkám gåjt guokta vahko juo.
 Ålov le dáhpáduvvam dáv maŋemus mánov. Lav duonna dánna gålggåm. Guovddogæjnno lij ihkeva suohtas! Jáhkáv lej buoremus ájllek dán giesen. Karen Monika ja Nils Morten lijga nav tjáhpuga aktan! Ållo ulmutja lidjin, ja buorre sjålle.
Heja maŋŋela vuolggiv Gierunij. SM’an lidjiv Bårjjåsin, ja maŋŋela Ieddne bådij. Måj lijma vádtsemin várijn Abiskuovven, buorre ja hávsskes manno lej. Ja dan maŋŋela manniv Jåhkåmåhkåj tjavtjamárnánij ja Árviesjávrráj Intrigue’av gehtjatjit.
Ja vijmak skåvllå álgij!
Låssåt lej hæhkkat biel’ gietjan badjánit juohkka ideda, valla dálla lev rutijnajda boahtám vas. Oadet binnep ja ájádallat ålles biejvijt..
Lip álggám Matematikk-Dajn, ja dat la nav låsså fáhka. Iv diede jus nagáv dáv kursav dåssju åvtåjn termijnan låhkåt, valla galgav gievrra liehket ja doarrot dajna desik buvtáv!
Iektu dievtij åvtå muv buoremus rádnajs, Sanne, lågenangávtse jage! Lijma stiellim njálga biebmojt ja hávsskudalájma.

De nav. Galgav gæhttjalit nav álu gå máhttelis tjállet dánna bloggan. Gå skåvllå le álggám lev vas tjállemhálov oadtjum.

Sáhkadibmáj!